Úvodní strana » Žák » Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v termínu od 12. – 25. 4. 2021 pro děti ze spádových i nespádových oblastí školy.
 
Počet otevíraných 1. tříd: Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat dvě první třídy - maximálně budeme přijímat 60 dětí.
 
Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Pro podání žádosti se držte těchto pokynů:
Přihlášky (žádosti) k přijetí do 1. ročníku, příp. žádost o odklad povinné školní docházky  musíte vyplnit elektronicky na uvedeném odkazu, který bude přístupný od 15. 3. 2021 do 25. 4. 2021:
 
 
Přihlášku (žádost) vytiskněte (doplňte a podepište), následně ji doručte do školy v termínu od 12. 4. do 25. 4. 2021 včetně příloh níže uvedeným způsobem:
 • emailem s elektronickým podpisem s předmětem emailu "Zápis do 1. ročníku" na email: sarka.jesinova@zshovorcovicka.cz
 • doporučeně poštou s nadepsanou obálkou "Zápis do 1. ročníku"
 • datovou schránkou s předmětem zprávy "Zápis do 1. ročníku"
 • prostým vložením označené obálky "Zápis do 1. ročníku" do schránky školy
 • předáním na podatelnu školy paní hospodářce v označené obálce "Zápis do 1. ročníku"
 
Povinné přílohy:
 • kopie nebo sken rodného listu dítěte
 • cizinci dále k žádosti přiloží kopii nebo sken dokladu o trvalém pobytu
Zákonné zástupce, kteří budou pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky, upozorňujeme na nezbytnost dodání doporučujícího posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra), a zároveň doporučujícího posudku odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle § 37 školského zákona). Žádost o odklad je nutné podat řediteli školy do 25. 4. 2021.
 
Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do 1. třídy informováni způsobem umožňující vzdálený přístup:
 • o tom, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,
 • o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky,
 • v případě podání žádosti o odklad o možných způsobech povinného předškolního vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte,
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,
v případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami / budoucího žáka diagnostikovaného jako dítě nadané či mimořádně nadané:
 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
 • o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.
 
Upozornění:
Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží registrační číslo e-mailem na základě zaslané žádosti a kopie rodného listu dítěte) bude zveřejněn do 30 dnů od zahájení správního řízení a to na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
 
Zveřejněno na úřední desce 12. 3. 2021.

Soubory ke stažení: