Úvodní strana » Žák » Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis do prvního ročníku se uskuteční v době 6. – 30. 4. 2020 pro děti ze spádové i nespádové oblasti školy.

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce bude probíhat způsobem umožňující dálkový přístup:

 • emailem s elektronickým podpisem s předmětem emailu "Zápis do 1. ročníku" na email: sarka.jesinova@zshovorcovicka.cz
 • doporučeně poštou s nadepsanou obálkou "Zápis do 1. ročníku"
 • datovou schránkou s předmětem zprávy "Zápis do 1. ročníku"
 • prostým vložením označené obálky "Zápis do 1. ročníku" do schránky školy

Žádost o přijetí k povinné školní docházce naleznete níže, prosím vytiskněte, vyplňte a doložte ji prostou kopií nebo skenem rodného listu dítěte, cizinci dále k žádosti přiloží kopii nebo sken dokladu o trvalém pobytu. Následně ji doručte výše uvedeným způsobem.

Dotazy ve věci zápisů směřujte zástupkyním ředitele školy. Z důvodu hodného zřetele je možné v součinnosti se zástupkyněmi domluvit osobní schůzku k podání žádosti.

Zákonné zástupce, kteří budou pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky, upozorňujeme na nezbytnost dodání doporučujícího posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra), a zároveň doporučujícího posudku odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle § 37 školského zákona). Žádost o odklad je nutné podat řediteli školy do 30. 4. 2020.

Počet otevíraných 1. tříd:
Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat dvě první třídy - maximálně budeme přijímat 60 dětí.

Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do 1. třídy informováni způsobem umožňující vzdálený přístup:

 • tom, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,
 • o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky,
 • v případě podání žádosti o odklad o možných způsobech povinného předškolního vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte,
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,

v případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami / budoucího žáka diagnostikovaného jako dítě nadané či mimořádně nadané:

 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
 • o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

Upozornění:

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží registrační číslo e-mailem na základě zaslané žádosti a kopie rodného listu dítěte) bude zveřejněn do 30 dnů od zahájení správního řízení a to na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Zveřejněno na úřední desce 2. 12. 2019, aktualizováno dne 20. 3. 2020.

Soubory ke stažení:

demonstrační obrázek - školní pomůcky.jpg