Úvodní strana » Žák » Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v termínu 23. a 24. 4. 2024 od 14 - 17 h pro děti ze spádové i nespádové oblasti školy.

Organizace zápisu:
Zápis proběhne v učebnách 1. stupně, žádost o přijetí k povinné školní docházce vyplňuje zákonný zástupce ve webové aplikaci před samotným termínem zápisu. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k povinné školní docházce v termínu od 1. 3. do 21. 4. 2024.
Zákonní zástupci dítěte k zápisu přinesou vytištěnou Žádost o přijetí k povinné školní docházce (do 1. ročníku) pro školní rok 2024/2025 – tisk z e-mailu po vyplnění žádosti ve webové aplikaci.

odkaz na vyplnění žádosti zde: KWE015 - Přihláška k zápisu (zapisyonline.cz)

Další doklady potřebné k zápisu:
 • rodný list zapisovaného dítěte, u cizinců úředně ověřený překlad,
 • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz matky nebo otce),
 • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartička zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte.
 Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do 1. třídy informováni:
 • o tom, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji – zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,
 • o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky,
 • v případě podání žádosti o odklad o možných způsobech povinného předškolního vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte,
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
V případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami / budoucího žáka diagnostikovaného jako dítě nadané či mimořádně nadané:
 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
 • o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.
Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat dvě první třídy – maximálně budeme přijímat 60 dětí.
Děti budou do budoucích 1. ročníků rozděleny vedením školy, zřetel bude brán na výběr maximálně dvou budoucích spolužáků.
 
Upozornění:
Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (automaticky vygenerované na základě vyplněné elektronické přihlášky ve webové aplikaci) bude zveřejněn do 30 dnů od zahájení správního řízení na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
 
V Praze dne 19. února 2024
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy
 
Soubory ke stažení: