Úvodní strana » Žák » Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 aktualizováno 11. 4. 2022

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v termínu 20. a 21. 4. 2022 od 14 - 18 h pro děti ze spádových i nespádových oblastí školy.
 
Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat dvě první třídy - maximálně budeme přijímat 60 dětí. Děti budou do budoucích 1. tříd rozděleny losem, na případné požadavky ze stran zákonných zástupců (výběr pedagoga, spolužáků) nebude brán zřetel!
 
Důležité upozornění:
V souladu se zákonem č. 67/2022 Sb. ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se tento termín zápisu nevztahuje na děti – cizince:
 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Organizace zápisu:

Zápis proběhne v učebnách 1. stupně, žádost o přijetí k povinné školní docházce vyplňuje zákonný zástupce způsobem umožňující dálkový přístup již před samotným termínem zápisu. Zákonný zástupce tak musí učinit v termínu od 1. 3. do 19. 4. 2022.

Po vyplnění žádosti  a provedení rezervace termínu a času zápisu si zákonný zástupce žádost vytiskne, doplní chybějící údaje a předloží ji spolu s dokladem totožnosti a s rodným listem dítěte u samotného zápisu.
V průběhu zápisu proběhne se souhlasem zákonného zástupce rozhovor a další činnosti s dítětem, na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Zákonní zástupci dětí, které mají pro aktuální školní rok (2021/2022) odklad, musí také podat žádost o přijetí k povinné školní docházce pro násl. školní rok (viz informace níže).
 
Doklady potřebné k zápisu:
 • rodný list zapisovaného dítěte
 • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz matky nebo otce)
 • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartička zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte
Zákonní zástupci dítěte dále přinesou:
   nebo v případě odkladu povinné školní docházky
 •  vyplněnou Žádost o povolení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 – tisk z webové aplikace KWE015 - Přihláška k zápisu (zapisyonline.cz) včetně doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a zároveň doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa
 
Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do 1. třídy informováni o:
 
 • tom, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,
 • o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky,
 • v případě podání žádosti o odklad o možných způsobech povinného předškolního vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte,
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  v případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami /
  budoucího žáka diagnostikovaného jako dítě nadané či  mimořádně nadané:
 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
 • o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.
 
 
Upozornění:
Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (automaticky vygenerované na základě vyplněné elektronické přihlášky ve webové aplikaci) do 30 dnů od zahájení správního řízení na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
 
 
V Praze dne 23. února 2022
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

Soubory ke stažení: