Úvodní strana » Žák » Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021

 • pro děti ze spádových i nespádových oblastí školy jsou stanoveny termíny:
  22. 4. 2020 a 23. 4. 2020 v době od 15:00 až 18:00 hod.

Doklady potřebné k zápisu:

 • rodný list zapisovaného dítěte
 • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz matky nebo otce)
 • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartička zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte

Zákonní zástupci dítěte dále přinesou:

 • vyplněnou Žádost o přijetí k povinné školní docházce (do 1. třídy) pro školní rok 2020/2021, případně ji vyplní na místě (ve škole v rámci zápisu)

nebo

 • vyplněnou Žádost o povolení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021, případně ji vyplní na místě (ve škole v rámci zápisu), včetně doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a zároveň doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa

Počet otevíraných 1. tříd:
Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat dvě první třídy - maximálně budeme přijímat 60 dětí.

Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do 1. třídy informováni o:

 • tom, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,
 • o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky,
 • v případě podání žádosti o odklad o možných způsobech povinného předškolního vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte,
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,

v případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami / budoucího žáka diagnostikovaného jako dítě nadané či mimořádně nadané:

 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
 • o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

Upozornění:
Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží ve škole v rámci zápisu) bude zveřejněn do 30 dnů od zahájení správního řízení a to na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Zveřejněno na úřední desce 2. 12. 2019

Soubory ke stažení

demonstrační obrázek - školní pomůcky.jpg