Úvodní strana » Žák » Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v termínu 19. a 20. 4. 2023 od 14 - 17 h pro děti ze spádových i nespádových oblastí školy.
 
Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat dvě první třídy - maximálně budeme přijímat 60 dětí. Děti budou do budoucích 1. tříd rozděleny losem, na případné požadavky ze stran zákonných zástupců (výběr pedagoga, spolužáků) nebude brán zřetel.

Organizace zápisu:

Zápis proběhne v učebnách 1. stupně ve výše uvedeném termínu. Registraci k termínu zápisu provádí zákonný zástupce elektronicky na prostřednictvím níže uvedeného odkazu od 6. 3. do 18. 4. 2023. Při registraci zákonný zástupce vyplňuje žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce.
 
Odkaz k přihlášení k zápisu (vyplnění přihlášky a zvolení termínu zápisu včetně hodiny a třídy): 
 
Zákonný zástupce musí podat žádost o přijetí k PŠD nejdéle do 18. 4. 2023.
Zákonní zástupci dětí, které mají pro aktuální školní rok (2022/2023) odklad, musí také podat žádost o přijetí k povinné školní docházce pro násl. školní rok (viz informace níže).

Důležité upozornění:

V souladu se zákonem č. 67/2022 Sb. ze dne 17. března 2022 o opatřeních o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ve znění zákona č. 20/2023 Sb. s účinností od 24. ledna 2023 se termín zápisu nevztahuje na děti – cizince.

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se . nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Doklady potřebné k zápisu:

 • rodný list zapisovaného dítěte
 • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz matky nebo otce)
 • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartička zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte

Zákonní zástupci dítěte dále přinesou:

    nebo

 •  vyplněnou Žádost o povolení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 – tisk z webové aplikace KWE015 - Přihláška k zápisu (zapisyonline.cz) včetně doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a zároveň doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa

Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do 1. třídy informováni o:

 • tom, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,
 • o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky,
 • v případě podání žádosti o odklad o možných způsobech povinného předškolního vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte,
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,

v případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami / budoucího žáka diagnostikovaného jako dítě nadané či  mimořádně nadané:

 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
 • o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

Upozornění:

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (automaticky vygenerované na základě vyplněné elektronické přihlášky ve webové aplikaci) bude zveřejněn do 30 dnů od zahájení správního řízení na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
 
V Praze dne 2. března 2023
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy
 
Soubory ke stažení: