Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

Úvodní strana » Žák » Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvních tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

 • pro děti ze spádové oblasti školy: 4. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00 hod.

 • pro děti z nespádových oblastí: 17. 4. 2019 v době od 15:00 do 17:00 hod.

Doklady potřebné k zápisu:

 • rodný list zapisovaného dítěte
 • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz matky nebo otce)
 • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartička zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte

Zákonní zástupci dítěte dále přinesou:

 • vyplněnou Žádost o přijetí k povinné školní docházce (do 1. třídy) pro školní rok 2019/2020,
  případně ji vyplní na místě (ve škole v rámci zápisu)

nebo

 • vyplněnou Žádost o povolení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020, případně ji vyplní na místě (ve škole v rámci zápisu),
  včetně doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a zároveň doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa

Počet otevíraných 1. tříd:
Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat dvě první třídy - maximálně budeme přijímat 60 dětí.

Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do 1. třídy informováni o:

 • tom, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,
 • o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky,
 • v případě podání žádosti o odklad o možných způsobech povinného předškolního vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte,
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,

v případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami /
budoucího žáka diagnostikovaného jako dítě nadané či mimořádně nadané:

 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
 • o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

Upozornění:
Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží ve škole v rámci zápisu) bude zveřejněn do 30 dnů od zahájení správního řízení a to na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Soubory ke stažení

early-childhood-educators-and-kids-crafts-flatlay.jpg

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

E-mail
hospodarka@zshovorcovicka.cz

IČO
60433299