Úvodní strana » Školní družina a kroužky » Kroužky zajišťované školou

Kroužky zajišťované školou pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, 

níže zveřejňujeme nabídku kroužků zajišťovaných školou. Přihlášení provádějte dle níže uvedených pokynů na předepsaném tiskopise. 
Platbu za kroužky
 proveďte převodem na účet číslo 2592185 / 0300, variabilní symbol 32440, jméno, příjmení dítěte a třídu uveďte do sdělení pro příjemce, nebo v hotovosti na pokladně ČSOB - nejpozději do konce října 2020. V případě kroužku moderní gymnastiky je možné provést platbu pololetně. Předem v této záležitosti požádejte ekonomku školy Ing. Evu Otavovou.

Výše platby je specifikována u daného kroužku.

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

Seznam kroužků

1. Kroužek anglického jazyka: Let´s practise English

Kroužek je určen primárně pro žáky 3. až 7. ročníku, ale mohou se přihlásit žáci z jiných ročníků, kteří si chtějí gramatiku zopakovat a procvičit.
Cílem je opakování základních gramatických struktur a slovní zásoby, opakování učiva probíraného ve škole, procvičování konverzačních dovedností a rozvíjení srozumitelné výslovnosti.
Počet účastníků: minimálně 6 a maximálně 10, rozhoduje termín přihlášení.
Vedoucí kroužků:
Let´s practise English (pro 3.-4. ročník) – Mgr. Lucie North – PO od 12:45
Zahájení 5. 10. 2020
Let´s practise English (pro 5.-6. ročník) – Bc. Valentýna Korečková – ČT od 14:00
Zahájení 8. 10. 2020
Let´s practise English (pro 6.-7. ročník) – Mgr. Barbora Bejvlová – ST od 14:00
Zahájení 7. 10. 2020
 
Přihlášky se odevzdávají Mgr. L .North v elektronické nebo písemné podobě.
Úplata za zájmové vzdělávání: 2500 Kč za rok, splatná na účet školy.

2. Klub zábavné logiky

Klub je určen přednostně pro žáky 5. a 8. ročníku, který vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Cílem klubu bude rozvíjet logické a strategické myšlení při řešení nejen problémových matematických úloh. Zaměříme se na přípravu na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a střední školy 
Vedoucí klubu: Mgr. Tomáš Táborský
- pro žáky 8. ročníku každá středa 14 - 15,30 h, termín zahájení: 9. 9. 2020, učebna fyziky (změna je vyhrazena) 
- pro žáky 5. ročníku každý čtvrtek 13 - 14,30 h, termín zahájení: 10. 9. 2020, učebna fyziky (změna je vyhrazena)
Přihlášky se odevzdávají Mgr. T. Táborskému v elektronické nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6 a maximálně 8, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: bezplatné, hrazeno z projektu Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická  

3. Kroužek kreativity

Vedoucí klubu: Mgr. Ulyana Matoušková
Termín: úterý 14,00 - 15,00 h, termín zahájení: únor - květen  
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Mgr. Š. Ješinové nebo Mgr. I. Wasilewské v elektronické nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 1 250,- Kč za rok, splatná na účet školy
Kroužek je určen pro děti 1. stupně, které rády malují a tvoří z různých materiálů. Obrázky a výrobky poté budou použity například k výzdobě školy. Cílem je rozvoj jemné motoriky, fantazie a tvořivosti.

4. Čtenářský kroužek pro žáky I. stupně

Vedoucí klubu: Mgr. Šárka Ješinová, Mgr. Irena Wasilewská
Termíny:
  • úterý: 1. - 3. třídy od 13.30 do 15.00 h, začátek od 15. 9. 2020
  • čtvrtek: 3. – 5. třídy od  14.00 do 15.30 h. začátek od 17. 9. 2020
Přihlášky se odevzdávají Mgr. Š. Ješinové nebo Mgr. I. Wasilewské v elektronické nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6 a maximálně 8, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: bezplatné, hrazeno z projektu Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická  
Cílem kroužku je, aby si děti rády četly, ať už s dospělými, nebo samy. Aby si uměly vybrat knížku, která je zajímá, uměly se nad ní zamyslet a povídat si o ní. Aby získaly představu o tom, jaké všechny knížky a žánry jsou a z čeho mohou vybírat. Cílem je také podpořit děti v jejich tvůrčích projevech.  Hravou formou budeme rozvíjet fantazii, slovní zásobu, schopnost aktivního naslouchání a porozumění textu. Budeme číst a poslouchat příběhy a básničky a budeme si s nimi hrát. Budeme je dotvářet a přetvářet, inspirovat se jimi. Budeme se také učit diskutovat o knížkách a kultivovaně mluvit. Součástí náplně kroužku budou i návštěvy městské knihovny, kde se děti seznámí se systémem půjčování, vyhledávání a vhodného výběru knih.

5. Klub zábavné logiky a deskových her

Klub je zaměřen pro žáky 6. až 8. ročníku, zejména pro ty, kteří si potřebují více procvičit látku probíranou v hodinách matematiky. Toto bude probíhat hravou formou pomocí rébusů, hlavolamů a dalších zajímavých aktivit na rozvoj logického a strategického myšlení účastníků.
Vedoucí klubu: Ing. Martina Frišová 
Termín: 
  • úterý 14,00 - 15,30 h, termín zahájení: 15. 9. 2020, pro žáky 7. a 8. roč. (změna je vyhrazena)
  • čtvrtek 14,00 - 15,30 h, termín zahájení: 17. 9. 2020, pro žáky 9.A(změna je vyhrazena)
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Ing. M. Frišové v elektronické nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: bezplatné, hrazeno z projektu Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická

6. Čtenářský klub pro žáky 2. stupně

Vedoucí klubu: Mgr. Dita Tomková
Termín: úterý 14,00 - 15,30 h, třída 8. A (změna je vyhrazena)
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Mgr. D. Tomkové v elektronické nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: bezplatné, hrazeno z projektu Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická
Cílem aktivit čtenářského klubu je rozvíjet čtenářství náctiletých, protože jsme přesvědčeni, že čtenářská gramotnost je základní podmínkou školního i životního úspěchu dětí.
Čtenářský klub bude příjemným a inspirativním prostředím nejen pro čtení, sdílení čtenářských zážitků a doporučování si četby navzájem, pro půjčování knih domů, ale hlavně pro přímou práci s knihou a textem. Těšíme se na Vaše postřehy a otázky. Naučíme se diskutovat a kultivovat svůj projev. Tyto dovednosti nám pak pomohou nejen k radostným zážitkům ze čtení, sebevědomému vystupování, ale stanou se i předpokladem pro zvládnutí příprav na přijímací zkoušky bez stresu.
Čtenářský klub je vhodný pro všechny žáky 2. stupně bez ohledu na jejich studijní výsledky v hodinách českého jazyka. Aktivní účastí na schůzkách klubu posílí své příležitosti i děti se speciálními vzdělávacími potřebami či žáci s horším prospěchem.

7. Kroužek šití

Vedoucí kroužku: Věra Forchtsamová
Termín: každé liché úterý 13 - 16 h, začátek 22. 9. 2020 (září - květen)
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají V. Forchtsamové v písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Kroužek je určen pouze pro žáky 1. stupně.
Úplata za zájmové vzdělávání: 3000 Kč za rok, splatná na účet školy

8. Kroužek moderní gymnastiky

Vedoucí kroužku: Věra Forchtsamová
Termíny:
  • 0. a I. kategorie ZP MG, pondělí a čtvrtek ve 13,30 - 15,00  h, začátek od 7. 9. 2020
  • I. - IV. kategorie ZP MG, pondělí a čtvrtek ve 15,00 - 17,30 h, začátek od 7. 9. 2020 
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají V. Forchtsamové v písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 5000 Kč za rok, splatná na účet školy

9. Rozvoj osobnosti a sociálních dovedností

Vedoucí klubu: Mgr. Lucie North
Termín: středa 14,00 - 15,30 h, termín zahájení: 16. 9. 2020, třída 8. B (změna je vyhrazena)
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Mgr. L. North v elektronické nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: bezplatné, hrazeno z projektu Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická
Cílem tohoto kroužku je, jak již vyplývá z názvu, rozvoj osobnosti a sociálních dovedností žáků, stejně tak jako napomoci zvýšení jejich emoční inteligence. Chceme jim umožnit se zeptat na věci, na něž by rádi znali odpověď, ale z nějakého důvodu se obávají zeptat před třídním kolektivem.
Jednotlivá témata budou probrána citlivě v závislosti na věku a rozumových schopnostech studentů. Bude jim také dán prostor k diskuzi. Součástí našeho setkávání bude i jejich formování na poli kladení dotazů, co je vhodné a co ne, o čem je dobré mluvit před skupinou lidí a co by mělo zůstat v rovině intimnější komunikace. Vše směřuje k formování zdravé a rovné osobnosti a taktéž k zdravému psychosociálnímu rozvoji dítěte.

10. Kroužek malý zahradník

Vedoucí kroužku: Martina Palátová, Bc. Cojocari Raisa
Termíny:
  • úterý 14 - 15 h, termín zahájení 6. 10. 2020
  • úterý 15 -16 h, termín zahájení 6. 10. 2020 (bude otevřen v případě naplnění kapacity prvního kroužku)
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Na kroužku se děti  budou učit poznávat rostliny, a  jak o ně pečovat během celého školního roku. Nově zbudována zahrada ve školním atriu nabízí velké možnosti, jak pozemky využít. Samozřejmě na zahradu patří i venkovní dekorace, které plánujeme s dětmi vyrábět.  Budeme děti učit a zkoumat  přírodu a rozvíjet k ní kladný vztah.
Přihlášky se odevzdávají Mgr. Š. Ješinové nebo Mgr. I. Wasilewské v elektronické nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 2500 Kč za rok, splatná na účet školy