Úvodní strana » Školní družina a kroužky » Kroužky zajišťované školou

Kroužky zajišťované školou

Vážení rodiče, 

níže zveřejňujeme nabídku kroužků zajišťovaných školou. Přihlášení provádějte dle níže uvedených pokynů na předepsaném tiskopise. 
Platbu za kroužky
 proveďte převodem na účet číslo 2592185 / 0300, variabilní symbol 32440, jméno, příjmení dítěte a třídu uveďte do sdělení pro příjemce, nebo v hotovosti na pokladně ČSOB - nejpozději do konce října 2019. V případě kroužku moderní gymnastiky je možné provést platbu pololetně. Předem v této záležitosti požádejte ekonomku školy Ing. Evu Otavovou.

Výše platby je specifikována u daného kroužku.

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

Seznam kroužků

1. Klub zábavné logiky a deskových her

Klub je určen přednostně pro žáky 9. ročníku, který vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Cílem klubu bude rozvíjet logické a strategické myšlení při řešení nejen problémových matematických úloh. 
Vedoucí klubu: Mgr. Tomáš Táborský
Termín č. 1. každá středa 14 - 15,30 h, termín zahájení: 18. 9. 2019, učebna fyziky (změna je vyhrazena) 
Termín č. 2. každý čtvrtek 14 - 15,30 h, termín zahájení: 19. 9. 2019, učebna fyziky (změna je vyhrazena)
Počet setkání za rok: 32
Útvar: škola
Přihlášky se odevzdávají Mgr. T. Táborskému v elektronické nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6 a maximálně 8, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: bezplatné, hrazeno z projektu Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická  

2. Kroužek kreativity

Vedoucí klubu: Mgr. Ulyana Matoušková
Termín: úterý 14,00 - 15,00 h, termín zahájení: 1. 10. 2019 (říjen - květen),  
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Mgr. Ulyaně Matouškové v elektronické (ulyana.matouskova@zshovorcovicka.cz) nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 2000 Kč za rok, splatná na účet školy
Kroužek je určen pro děti 1. stupně, které rády malují a tvoří z různých materiálů. Obrázky a výrobky poté budou použity například k výzdobě školy. Cílem je rozvoj jemné motoriky, fantazie a tvořivosti.

3. Čtenářský kroužek pro žáky I. stupně

Vedoucí klubu: Mgr. Šárka Ješinová, Mgr. Irena Wasilewská
Termíny:
  • Úterý: 1. - 3. třídy od 13.30 do 15.00 h, začátek od 24. 9. 2019
  • Čtvrtek: 4. – 5. třídy od  14.00 do 15.30 h. začátek od 26. 9. 2019
Přihlášky se odevzdávají Mgr. Š. Ješinové nebo Mgr. I. Wasilewské v elektronické nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6 a maximálně 8, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: bezplatné, hrazeno z projektu Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická  
Cílem kroužku je, aby si děti rády četly, ať už s dospělými, nebo samy. Aby si uměly vybrat knížku, která je zajímá, uměly se nad ní zamyslet a povídat si o ní. Aby získaly představu o tom, jaké všechny knížky a žánry jsou a z čeho mohou vybírat. Cílem je také podpořit děti v jejich tvůrčích projevech.  Hravou formou budeme rozvíjet fantazii, slovní zásobu, schopnost aktivního naslouchání a porozumění textu. Budeme číst a poslouchat příběhy a básničky a budeme si s nimi hrát. Budeme je dotvářet a přetvářet, inspirovat se jimi. Budeme se také učit diskutovat o knížkách a kultivovaně mluvit. Součástí náplně kroužku budou i návštěvy městské knihovny, kde se děti seznámí se systémem půjčování, vyhledávání a vhodného výběru knih.

4. Klub zábavné logiky a deskových her

Klub je zaměřen pro žáky 6. až 8. ročníku, zejména pro ty, kteří si potřebují více procvičit látku probíranou v hodinách matematiky. Toto bude probíhat hravou formou pomocí rébusů, hlavolamů a dalších zajímavých aktivit na rozvoj logického a strategického myšlení účastníků.
Vedoucí klubu: Ing. Martina Frišová 
Termín: čtvrtek 14,10 - 15,40 h, termín zahájení: 19. 9. 2019, třída 8. A (změna je vyhrazena)
Počet setkání za rok: 32
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Ing. M. Frišové v elektronické nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: bezplatné, hrazeno z projektu Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická

5. Čtenářský klub pro žáky 2. stupně

Vedoucí klubu: Mgr. Dita Tomková
Termín: čtvrtek 14,00 - 15,30 h, termín zahájení: 19. 9. 2019, třída 7. A (změna je vyhrazena)
Počet setkání za rok: 32
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Mgr. D. Tomkové v elektronické nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: bezplatné, hrazeno z projektu Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická
Cílem aktivit čtenářského klubu je rozvíjet čtenářství náctiletých, protože jsme přesvědčeni, že čtenářská gramotnost je základní podmínkou školního i životního úspěchu dětí.
Čtenářský klub bude příjemným a inspirativním prostředím nejen pro čtení, sdílení čtenářských zážitků a doporučování si četby navzájem, pro půjčování knih domů, ale hlavně pro přímou práci s knihou a textem. Těšíme se na Vaše postřehy a otázky. Naučíme se diskutovat a kultivovat svůj projev. Tyto dovednosti nám pak pomohou nejen k radostným zážitkům ze čtení, sebevědomému vystupování, ale stanou se i předpokladem pro zvládnutí příprav na přijímací zkoušky bez stresu.
Čtenářský klub je vhodný pro všechny žáky 2. stupně bez ohledu na jejich studijní výsledky v hodinách českého jazyka. Aktivní účastí na schůzkách klubu posílí své příležitosti i děti se speciálními vzdělávacími potřebami či žáci s horším prospěchem.

6. Kroužek šití

Vedoucí kroužku: Věra Forchtsamová
Termín: každé liché úterý 13 - 15 h, začátek 8. 10. 2019 (říjen - květen)
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají V. Forchtsamové v písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 2000 Kč za rok, splatná na účet školy

KROUŽEK PLNĚ OBSAZEN.

7. Kroužek moderní gymnastiky

Vedoucí kroužku: Věra Forchtsamová
Termíny:
  • 0. a I. kategorie ZP MG, pondělí a čtvrtek ve 13 - 14,30  h, začátek od 9. 9. 2019
  • I. - IV. kategorie ZP MG, pondělí a čtvrtek ve 14,30 - 17,00 h, začátek od 9. 9. 2019 
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají V. Forchtsamové v písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 4500 Kč za rok, splatná na účet školy

8. Kroužek keramiky

Vedoucí kroužku: Eva Vamberská
Termíny:
  • pondělí - liché (12:30 - 14:00 hodin) - zahájení od 7. října
  • středa - sudá (14:00 - 15:30 hodin) - zahájení od 2. října
  • středa - liché (14:00 - 15:30 hodin) - zahájení od 9. října
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Evě Vamberské v písemné nebo elektronické podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 2000 Kč za rok + 400 Kč na materiál, vše je splatné na účet školy

9. Němčina hrou

Vedoucí kroužku: Bc. Karolína Menclová
Termín: každá středa 14,10 - 14,55, od 2. 10. 2019 (říjen - květen)
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Bc. K. Menclové v písemné nebo elektronické podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 2000 Kč za rok, splatná na účet školy
Němčina hrou provede děti začátky německého jazyka. Naučí se tvořit věty, otázky, popsat okolí, ať už se jedná o rodinu, školu či koníčky. Kroužek je určen pro začátečníky, kteří mají s jazykem minimální či žádnou zkušenost. Děti se tedy nemusí obávat toho, že by byly v něčem pozadu. Aby se toho žáci naučili co nejvíce a zároveň je hodiny bavily, budeme při výuce používat různé hry, básničky či písně a pokusíme se zapojit co nejvíce smyslů. Setkání se budou konat vždy 1x týdně ve středu v předem danou hodinu, a tedy v 14:10. Kroužek je určen pro žáky 5. a vyššího ročníku.V případě zájmu žáků s pokročilou znalostí německého jazyka bude otevřena německá konverzace.

10. Kroužek herecké improvizace

Vedoucí kroužku: MgA. Anděla Blažková, Dis. 
Termín:
  • 1. stupeň, úterý 14 -15,30 h (říjen - květen), začátek 1. 10. 2019
  • 2. stupeň, úterý 15,30 - 17,00 h (říjen - květen), začátek 1. 10. 2019
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají: MgA. Anděla Blažková, Dis. v písemné nebo elektronické podobě: AndelaBlazkova@centrum.cz
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 2000 Kč za rok, splatná na účet školy
Herecká improvizace je založena na pohybových reakcích předem nepřipravené herecké etudy. Kroužek se specializuje na impulzivní kreativnost, pohotovost a schopnost reagovat v daném okamžiku. Improvizátor zahrnuje veškerý rozvoj herecké osobnosti, jak hlasový tak pohybový. Dobrý improvizátor se nikdy nenudí a nedostává se do rozpaků.
 

11. Rozvoj osobnosti a sociálních dovedností

Vedoucí klubu: Mgr. Lucie North
Termín: čtvrtek 14,00 - 15,30 h, termín zahájení: 19. 9. 2019, třída 7. B (změna je vyhrazena)
Počet setkání za rok: 32
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Mgr. L. North v elektronické nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: bezplatné, hrazeno z projektu Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická
Cílem tohoto kroužku je, jak již vyplývá z názvu, rozvoj osobnosti a sociálních dovedností žáků, stejně tak jako napomoci zvýšení jejich emoční inteligence. Chceme jim umožnit se zeptat na věci, na něž by rádi znali odpověď, ale z nějakého důvodu se obávají zeptat před třídním kolektivem.
Jednotlivá témata budou probrána citlivě v závislosti na věku a rozumových schopnostech studentů. Bude jim také dán prostor k diskuzi. Součástí našeho setkávání bude i jejich formování na poli kladení dotazů, co je vhodné a co ne, o čem je dobré mluvit před skupinou lidí a co by mělo zůstat v rovině intimnější komunikace. Vše směřuje k formování zdravé a rovné osobnosti a taktéž k zdravému psychosociálnímu rozvoji dítěte.

12. Pěvecký sbor pro 2. - 4. ročník

Vedoucí kroužku: Bc. Valentýna Korečková
Termín: každá středa 14 - 15 h (říjen - květen), zahájení 2. 10. 2019
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají: Bc. Valentýně Korečkové v písemné nebo elektronické podobě
Počet účastníků: minimálně 10, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 2000 Kč za rok, splatná na účet školy
Zpíváte rádi? Pak je tento kroužek právě pro Vás. Každý týden budeme hodinu zpívat lidové a populární písně, budeme se věnovat i hlasové hygieně a vždy ke zpěvu bude patřit i hudebně-pohybová  aktivita. Nacvičené skladby budeme předvádět na školních akcích i pěveckých soutěžích. Cílem kroužku je se hudbou bavit a hrát si s ní. 

13. Historie pod lupou

Vedoucí kroužku: Bc. Barbora Bejvlová
Termín: čtvrtek 14-15 h (říjen - květen), zahájení 3. 10. 2019
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají: Bc. Barboře Bejvlové v písemné nebo elektronické podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 2000 Kč za rok, splatná na účet školy
Kroužek je koncipován jako rozšiřující poznávání historie zábavnou formou pomocí nejrůznějších metod a her. Prostor bude věnován práci historika, bádání a nejrůznějším didaktickým aktivitám s možností občasných vycházek na různé historické lokace. 

14. Roztleskávání

Vedoucí kroužku: Radek Šmerák
Termín: pátek 13-14 h (říjen - květen), zahájení 4. 10. 2019
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají: Radku Šmerákovi v písemné nebo elektronické podoběmladez@vorms.cz)
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 2000 Kč za rok, splatná na účet školy
Kroužek je tanečně pohybová aktivita, vhodná pro dívky i chlapce. Během roku se naučíme několik choreografií na moderní písně doplněné o lehké akrobatické prvky. Tréninky jsou doplněny pohybovými a tanečními hrami. Během roku máme možnost vystoupit při pořádání sportovních akcí. Nově trénujeme v malé tělocvičně. Hlavním motem kroužku je „Radost z pohybu“