Úvodní strana » Žák » Studium na střední škole

Studium na střední škole

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024

Změnou právních předpisů dochází k digitalizaci procesu přijímacího řízení do středních škol, a to počínaje přijímacím řízením konaným v roce 2024.
TERMÍNY
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
 
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024
 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024
 
Termín pro podávání přihlášek: od 1. 2. do 20. 2. 2024. 
 
Podal-li uchazeč přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, zařadí tyto obory do nově podané přihlášky dle priority.
Rozhodnutí o přijetí se dozví spolu se všemi ostatními obory vzdělání 15. 5. 2024.  
 
DIPSY (digitální přihlašovací systém) vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo Ředitel v pozvánkách rozešle uchazečům místo konání JPZ.
 
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024.
 
HLAVNÍMI PRINCIPY NOVĚ ZAVEDENÉHO SYSTÉMU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JSOU:
 • Elektronické přihlašování: informační systém o přijímacím řízení umožní podávat přihlášku elektronicky na základě prokázání totožnosti, dále v podobě výpisu z informačního systému bez prokázání totožnosti, a rovněž zůstane zachována přihláška v listinné podobě.
 • Zautomatizování přijetí uchazečů do konkrétní školy na základě stanovené prioritizace (preference) zvolených oborů středního vzdělání s pomocí informačního systému, a to bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek.
 • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit na určenou školu, bude mít povinnost na dané škole podat „vzdání se“ svého místa (formálně jde o zpětvzetí přihlášky).
 • Navýšení počtu přihlášek na tři (resp. až pět v případě podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), a to dohromady jak pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky, tak pro obory středního vzdělání bez maturitní zkoušky.
 • Umožnění dvou pokusů uchazeče při konání jednotné zkoušky, a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden obor středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde se jednotná zkouška povinně koná.
 • Prodloužení období pro konání školní části přijímacích zkoušek tak, aby nedocházelo k překryvu termínů a školy měly prostor pro organizační zajištění zvýšeného počtu uchazečů.
 • Odstranění povinnosti zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze základní školy; střední školy si však mohou toto kritérium dobrovolně zvolit.
 • Konání druhého kola přijímacího řízení obdobně jako je nastaveno kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí výsledky jednotné zkoušky. Třetí a další kola již však budou v kompetenci ředitelů škol.
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A ODVOLÁNÍ
 • Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledek přijímacího řízení opravňuje k přijetí. Do ostatních oborů vzdělání nebude přijat.
 • V DIPSY budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení, a zároveň na veřejně přístupném místě ve škole, čímž se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.
 • Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nemá smysl. Žádná volná místa si ředitelé středních škol nenechávají. Případná volná místa (vzniklá např. po vzdání se práva na přijetí některými uchazeči) se obsazují až v dalších kolech. Důvodem pro podání odvolání může být například chybné zadání, chybné hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.
Povinností středních škol je do 31. 1. 2024 zveřejnit na svých webových stránkách kritéria pro přijetí.
 
 
Užitečné odkazy o novém systému přijímacího řízení na SŠ:
 
Užitečné odkazy pro výběr SŠ:

Demonstrační obrázek - školní pomůcky