Úvodní strana » Žák » Studium na střední škole

Studium na střední škole

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

Harmonogram přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2019 / 2020

 • žáci budou konat povinnou jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky formou centrálně zadávaných testů;
 • 1. kole přijímacího řízení je možné podat  přihlášky na dva obory vzdělávání;
 • 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek;
 • pokud se uchazeč nebude moci dostavit z vážného důvodu k 1. nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a omluví se řádně řediteli střední školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu;
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení;
 • Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech

Odevzdávání přihlášek

 • přihlášky ke studiu na střední školy s talentovou zkouškou musí být odevzdány do  30. 11. 2019 na zvolenou střední školu (resp. do 2. 12. 2019);
 • vyplnění přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou si zajistí uchazeči sami;
 • žáci 9. ročníků předají do konce ledna třídnímu učiteli IZO školy a kód oboru vzdělání, naše škola v průběhu února žákům vydá přihlášky ke vzdělávání na SŠ bez talentové zkoušky, této skutečnosti mohou využít i žáci 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia;
 • přihlášky ke studiu na střední školy pro obory vzdělání bez talentové zkoušky musí být odevzdány do 1. března na střední školy, resp. do 2. března 2020.

Konání přijímacích zkoušek

 • termín centrálně zadávaných testů pro čtyřleté obory vzdělání: 1. řádný termín: 14. 4. 2020, 2. řádný termín: 15. 4. 2020;
 • termín centrálně zadávaných testů pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. řádný termín 16. 4. 2020, 2. řádný termín: 17. 4. 2020;
 • náhradní termín pro všechny obory vzdělávání: 13. 5. 2020 a 14. 5. 2020;
 • talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou se koná v termínu od 2. do 15. ledna 2020;
 • talentová zkouška na konzervatoři se koná v termínech od 15. do 31. ledna 2020.

Po vykonání přijímacích zkoušek

 • přijatí žáci nebudou obesíláni doporučeným dopisem, ale budou uveřejněni pod registračním číslem na webových stránkách a úřední desce střední školy;
 • žáci, kteří nebyli na danou školu přijati, mohou využít odvolání vůči rozhodnutí o nepřijetí;
 • přijatí žáci odevzdají na střední školu zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení;
 • zápisový lístek bude vydán na jméno žáka na naší škole proti podpisu zákonného zástupce;
 • nepřijatí uchazeči mohou prostřednictvím střední školy podat odvolání;
 • v dalších kolech přijímacího řízení může nepřijatý žák podat neomezený počet přihlášek, kritéria pro přijetí určují ředitelé středních škol.

Další informace lze najít:

Demonstrační obrázek - školní pomůcky