Úvodní strana » O škole » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. Název

 • Základní škola, Praha  8, Hovorčovická 11

2. Důvod a způsob založení

 • dle ust. § 44 a § 111 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zřizovatelem je Městská část Praha 8

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
Hovorčovická 1281/11
182 00 Praha 8
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
Hovorčovická 1281/11
182 00 Praha 8
 • 4.3 Úřední hodiny
pondělí – pátek: 9:00 – 14:00
 • 4.6 Adresa e-podatelny
ID:  75f25pb

5. Čísla účtu: 

 • škola: 2592185/0300
 • školní jídelna: 2663828/0300

6. IČO

 • 60433299

7. DIČ

 • CZ60433299

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
školní vzdělávací program Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11
Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, kritéria pro udělování výchovných opatření
Organizační řád
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školního klubu
Vnitřní řád školní jídelny

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informací dle ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace nebo datovou schránkou, případně se zaručeným elektronickým podpisem emailem na hospodarka@zshovorcovicka.cz.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.
Ústně lze podat žádost: osobně u ředitele nebo statutárního zástupce ředitele.
Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

{"ln":"1","id":"50","link":"dokumenty/formulare","name":"Formuláře","target":"","content":"12. Formuláře","type":"object"}

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 • konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

14. Předpisy

 • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 48/2005 sb., ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č.  2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 646/2004 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 137/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • 14.2 Vydané právní předpisy
žádné nejsou vydány

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 • ​​15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
není vydáno

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smlouvy - nejsou
 • 16. 2 Výhradní licence - nejsou

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.