Úvodní strana » O škole » Školní psycholog

Školní psycholog

Školní psycholog:
PhDr. et. Mgr. Jiřina Anna Hradecká
tel. 720 828 120, e-mail: jirina.hradecka@zshovorcovicka.cz
 
PhDr. Štěpánka Martínková
tel. : +420 724 865 364, e-mail: stepanka.martinkova@zshovorcovcika.cz
 
Mgr. Lucie North

Konzultační hodiny:

 • individuálně po předchozí vzájemné domluvě
Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem. Veškeré informace, které školní psycholog při své práci získá, jsou vázány profesním tajemstvím. Rodiče udělují souhlas s činností školního psychologa dle zákona č. 110/2019 Sb. o o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
Školní psycholog pracuje s žáky buď skupinově v rámci tematických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo zákonných zástupců. Další spolupráce může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho zákonných zástupců a podle konkrétní dohody s psychologem.

Náplň práce školního psychologa:

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby (PPP, SPC, OSPOD a další)
 • psycholog pracuje s dětmi buď skupinově nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů, práce vždy probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem
 • pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (diagnostika apod.), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě
 • obsah konzultací je důvěrný

Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:

 • krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka/žákyně první kontakt se žákem (žák služby psychologa sám vyhledá)
 • při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a
 • v případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí)
 • při preventivní činnosti – preventivní programy.
Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci žákovi (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.
Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze se souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována.
 
PhDr. Jiřina Hradecká se žákům, rodičům a pedagogům věnuje přednostně v oblasti podpůrných opatřeních a realizace doporučení školských poradenských zařízení (PPP/SPC).