Základní informace

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Po vyučování mají žáci možnost dle svých zálib pracovat a rozvíjet své aktivity v zájmových kroužcích.
Pro volnočasové činnosti je možné využít všechny bohaté prostory školy, tělocvičny, místnosti školní družiny, vestibul školy, keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku i multimediální pracovny.

Stanovení úplaty za školní družinu a kroužky ve školním roce 2020/2021

 • ŠD - 350,- Kč za měsíc
 • kroužky - úplata dle nabídky jednotlivých kroužků

Úhrady plateb:

 • informace pro školní družinu: číslo účtu 2592185/0300, variabilní symbol 32401
 • částka na celý školní rok: 3 500 Kč
 • zpráva pro příjemce: PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA (např. NOVÁK JIŘÍ 3. A)
 • částka je stanovena podle druhu kroužku na celý školní rok
 • zpráva pro příjemce: PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDY NÁZEV KROUŽKU (např. NOVÁK JIŘÍ 3. A MODERNÍ GYMNASTIKA)

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

RANNÍ DRUŽINA
 • probíhá od 6:30 do 7:45 hod.
 • děti je možno přivést do 7:15 hod.
 • vychovatelky si děti přebírají u hlavního vchodu (v šatně školy)
ODPOLEDNÍ DRUŽINA
 • probíhá od 11:45 do 17:00 hod.
 • děti je možné vyzvedávat pouze v těchto časech:
 • 13:00, 14:00, 15:00, vychovatelky přivádí odcházející děti v uvedených časech do šatny školy
 • 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, vychovatelky přivádí odcházející děti v uvedených časech k postrannímu vchodu školy (u ŠD)
Pouze v mimořádně odůvodněných případech lze dítě vyzvednout v jiném než uvedeném čase - osobně, ideálně po předchozí domluvě s vychovatelkou.
Rodič je v tomto případě povinen ohlásit se u paní šatnářky a zapsat se do knihy návštěv, následně si své dítě vyzvedne v oddělení ŠD u příslušné vychovatelky. Po dobu odchodu z družiny do opuštění budovy školy již za své dítě nese plnou zodpovědnost. Děti, které odchází ze ŠD bez doprovodu rodiče/zákonného zástupce, nelze z bezpečnostních důvodů uvolňovat po telefonické domluvě (mimo čas dohodnutý v Přihlášce školní družiny – zápisním lístku).