Úvodní strana » Žák » Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Žádost o odklad bude přijímána v době 6. – 30. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí.

Žádost o odklad povinné školní docházce bude přijímána způsobem umožňující dálkový přístup:

  • emailem s elektronickým podpisem s předmětem emailu "Žádost o odklad PŠD"
  • doporučeně poštou s nadepsanou obálkou "Žádost o odklad PŠD"
  • datovou schránkou s předmětem zprávy "Žádost o odklad PŠD"
  • prostým vložením označené obálky "Žádost o odklad PŠD" do schránky školy

Žádost o odklad povinné školní docházky naleznete níže, prosím vytiskněte, vyplňte a doložte ji:

  • prostou kopií rodného listu dítěte
  • cizinci dále doloží doklad o trvalém pobytu
  • doporučujícím posudkem školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra)
  • doporučující posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle § 37 školského zákona).

 Následně ji doručte s přílohami výše uvedeným způsobem.

Dotazy ve věci podání žádosti o odklad povinné školní docházky směřujte zástupkyním ředitele školy. Z důvodu hodného zřetele je možné v součinnosti se zástupkyněmi domluvit osobní schůzku k podání žádosti.

Upozornění:

Seznam dětí, kterým byla odložena PŠD, bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží registrační číslo e-mailem na základě zaslané žádosti a kopie rodného listu dítěte) bude zveřejněn do 30 dnů od zahájení správního řízení a to na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Zveřejněno na úřední desce 2. 12. 2019, aktualizováno dne 20. 3. 2020

Soubory ke stažení: