Úvodní strana » Žák » Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky (dále jen „PŠD“) vyplníte elektronicky na uvedeném odkazu, který bude přístupný od 1. 3. do 21. 4. 2024:

odkaz zde: KWE015 - Přihláška k zápisu (zapisyonline.cz)

Následně žádost vytiskněte, doplňte chybějící údaje a doručte do školy včetně příloh níže uvedeným způsobem:
  • e-mailem s elektronickým podpisem s předmětem „Žádost o odklad PŠD" na: jana.pacalova@zshovorcovicka.cz,
  • doporučeně poštou s nadepsanou obálkou „Žádost o odklad PŠD",
  • datovou schránkou s předmětem zprávy „Žádost o odklad PŠD",
  • prostým vložením označené obálky „Žádost o odklad PŠD" do schránky školy.
Povinné přílohy:
  • prostá kopie rodného listu dítěte, u cizinců úředně ověřený překlad,
  • cizinci dále doloží doklad o trvalém pobytu,
  • doporučující posudek školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra),
  • doporučující posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle § 37 školského zákona).
Žádosti o odklad PŠD včetně daných příloh budou přijímány v době od 22. 4. do 30. 4. 2024.
Dotazy ve věci podání žádosti o odklad povinné školní docházky směřujte řediteli školy (e-mail: reditel@zshovorcovicka.cz) nebo paní zástupkyni ředitele (e-mail: jana.pacalova@zshovorcovicka.cz).
 
Upozornění:
Seznam dětí, kterým byla odložena PŠD, bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží registrační číslo e-mailem) do 30 dnů od zahájení správního řízení, a to na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
 
V Praze dne 19. února 2024
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy