Úvodní strana » Žák » Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky

Žádosti o odklad povinné školní docházky budou přijímány v době od 12. 4 – 25. 4. 2021 bez osobní přítomnosti dětí.
 
Pro podání žádosti se držte těchto pokynů:
žádost o odklad povinné školní docházky  musíte vyplnit elektronicky na uvedeném odkazu, který bude přístupný od 15. 3. 2021 do 25. 4. 2021:
 
 
Žádost vytiskněte (doplňte a podepište), následně ji doručte do školy v termínu od 12. 4. do 25. 4. 2021 včetně příloh níže uvedeným způsobem:
  • emailem s elektronickým podpisem s předmětem emailu "Žádost o odklad PŠD"
  • doporučeně poštou s nadepsanou obálkou "Žádost o odklad PŠD"
  • datovou schránkou s předmětem zprávy "Žádost o odklad PŠD"
  • prostým vložením označené obálky "Žádost o odklad PŠD" do schránky školy
  • předáním na podatelnu školy paní hospodářce v označené obálce "Žádost o odklad PŠD"
Povinné přílohy:
  • prostá kopie rodného listu dítěte
  • cizinci dále doloží doklad o trvalém pobytu
  • doporučující posudek školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra)
  • doporučující posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle § 37 školského zákona).
Upozornění:
Seznam dětí, kterým byla odložena PŠD, bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží registrační číslo e-mailem na základě zaslané žádosti a kopie rodného listu dítěte) bude zveřejněn do 30 dnů od zahájení správního řízení a to na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
 
Zveřejněno na úřední desce 12. 3. 2021.

Soubory ke stažení: