Úvodní strana » Žák » Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky  vyplníte elektronicky na uvedeném odkazu, který bude přístupný od 6. 3. do 18. 4. 2023.

odkaz zde: KWE015 - Přihláška k zápisu (zapisyonline.cz)

Následně žádost vytiskněte, doplňte chybějící údaje a doručte do školy včetně příloh níže uvedeným způsobem:

  • emailem s elektronickým podpisem s předmětem emailu "Žádost o odklad PŠD" na email: sarka.jesinova@zshovorcovicka.cz
  • doporučeně poštou s nadepsanou obálkou "Žádost o odklad PŠD"
  • datovou schránkou s předmětem zprávy "Žádost o odklad PŠD"
  • prostým vložením označené obálky "Žádost o odklad PŠD" do schránky školy

Povinné přílohy:

  • prostá kopie rodného listu dítěte
  • cizinci dále doloží doklad o trvalém pobytu
  • doporučující posudek školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra)
  • doporučující posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle § 37 školského zákona).

Žádosti o odklad budou přijímány v době od 1. 4. – 30. 4. 2023.

Dotazy ve věci podání žádosti o odklad povinné školní docházky směřujte zástupkyním ředitele školy.

Upozornění:

Seznam dětí, kterým byla odložena PŠD, bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží registrační číslo e-mailem na základě zaslané žádosti a kopie rodného listu dítěte) bude zveřejněn do 30 dnů od zahájení správního řízení a to na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
 
 
V Praze dne 2. března 2023
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy