Úvodní strana » O škole » Projekty

Projekty

1. Národní plán obnovy - podpora digitální gramotnosti

Pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky 2024: 402 000 Kč
Vybavení škol digitálními učebními pomůckami 2023:  447 000Kč
Prevence digitální propasti 2023:   123 000 Kč
Prevence digitální propasti 2022:   117 000 Kč
LOGO LINK.jpg

 

 

2. ŠABLONY OP JAK PRO ZŠ HOVORČOVICKÁ

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005356.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. (personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání)
Logolink OP VVV

3. Modernizace zařízení a vybavení dvou odborných učeben cizích jazyků - Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002158.
Hlavním cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení dvou odborných jazykových učeben. Díky této modernizaci se zvýší kvalita výuky, která se stane atraktivnější a zábavnější pro žáky i pedagogy. Dojde také k přenosu dovedností na žáky v atraktivním prostředí s lepším dopadem na výkon a výuku. 
logolink OP - PPR

4. Adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny - ZŠ Hovorčovická

Dotace byla poskytnuta na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizinců od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR. Adaptační skupiny byly zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem. 
 
Účelem poskytnuté dotace bylo:
  • podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí,
  • podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce,
  • připravit děti na nástup do českých škol,
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.
Výše poskytnuté dotace činila: 360 000 Kč
Termín realizace duben - červen 2022 
logo_msmt.jpg
 
 
 
 
 
 

5. Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022

Opatření č. 5: Otevírání hřišť provozovaných základními školami (dále jen „ZŠ“) zřizovanými městskými částmi (dále jen „MČ“) za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 realizuje projekt „Otevřená hřiště na Osmičce“.
Logo HMP
 
 
 
 
 
 
 

6. Doučování žáků škol

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.  
LOGO LINK.jpg
 

7. ŠABLONY III OP VVV PRO ZŠ HOVORČOVICKÁ

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020331.
Dotace je čerpána od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 na podporu projektových dnů a na personální podporu  školního psychologa . Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Celková výše podpory je 841 666 Kč. 
 
Logolink OP VVV

8. Operační program Praha - pól růstu ČR: Šablony II OP PPR pro ZŠ Hovorčovická

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001678
Dotace je čerpána na dvojjazyčné školní asistenty, projektovou výuku, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách a na komunitně osvětová setkávání. Cílem dotace je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
logolink OP - PPR

9. Program prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2021

Opatření č. 7: Otevírání hřišť provozovaných základními školami (dále jen „ZŠ“) zřizovanými městskými částmi (dále jen „MČ“) za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 realizuje projekt „Otevřená hřiště na Osmičce“.
Logo HMP
 
 
 
 

 

10. Revitalizace atria Základní školy Hovorčovické

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Cílem projektu je revitalizace stávající přírodní zahrady v areálu ZŠ Hovorčovická, Praha 8. Součástí projektu je výsadba stanovištně vhodného stromu a nárůst časové dotace ve využívání zahrady. V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 500 m2.
 
Celkové způsobilé výdaje: 424 519,70 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 360 841,74 Kč
Výše příspěvku žadatele: 63 677,96 Kč
 
Realizace projektu:
zahájení: 2. 3. 2020
ukončení: 31. 12. 2020
Publicita NPZP

11. II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Hovorčovická 11 

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001105.
Předmětem realizace projektu je modernizace odborné učebny dílen. V rámci projektu bylo pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a byly realizovány související stavební práce. 

Logolink OP PPR

12. Program prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2020

Opatření č. 7: Otevírání hřišť provozovaných základními školami (dále jen „ZŠ“) zřizovanými městskými částmi (dále jen „MČ“) za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 realizuje projekt „Otevřená hřiště na Osmičce“.
Logo HMP
 
 
 
 
 
 
 

13. Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická  

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012258.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona   č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ Hovorčovická Šablony I. Dotace je čerpána od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 na podporu zájmového vzdělávání (klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub a klub sociálních a občanských dovedností), projektových dnů a na personální podporu  školního psychologa a školního asistenta ve ŠD, na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a projektovou výuku. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Logolink OP VVV

14. Operační program Praha - pól růstu ČR: Šablony OP PPR pro ZŠ Hovorčovická

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001365.
Dotace je čerpána od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 na dvojjazyčné školní asistenty, projektovou výuku, odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách a na komunitně osvětová setkávání. Cílem dotace je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
logolink OP - PPR

15. Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: ZŠ HOVORČOVICKÁ ŠABLONY I  

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006335.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ Hovorčovická Šablony I. Dotace je čerpána od 1. 4. 2017 na školního psychologa a  na vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Logolink OP VVV

16. Operační program Praha - pól růstu ČR: MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ TŘÍD V ZÁKLADNÍ ŠKOLE,     PRAHA 8, HOVORČOVICKÁ 11

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000483.
Hlavním cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborné multifunkční učebny pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11.
Logolink OP PPR