Úvodní strana » O škole » Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce:
Mgr. Dita Tomková

Konzultační hodiny:

 • individuálně po předchozí vzájemné domluvě
 • e-mail: dita.tomkova@zshovorcovicka.cz
Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. 
Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří poradenské, metodické a informační činnosti. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Poradenské činnosti

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
  • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství
  • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • informace o studijních možnostech
  • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
  • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky se vzdělávacími problémy
  • ve spolupráci se školním psychologem a školním metodikem prevence předkládat učitelům, vedení školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky
  • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciovat vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
  • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky

Metodické a informační činnosti

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně, práce s nadanými žáky apod.
  • poskytovat poradenskou činnost pro rodiče
  • poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
  • navrhovat řešení konfliktních situací 
  • spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí
 2. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 3. Poskytování informací o činnosti specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 4. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Spolupráce s dalšími organizacemi

 1. Účastní se akcí organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce pro výchovné poradce.
 2. Účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce.
 3. Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – PPP, SVP, OSPOD, s PČR ad.