Úvodní strana » O škole » Školská rada

Školská rada

Kompetence školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady

Mgr. et Mgr. BcA. Jana Solomonová, předsedkyně, jmenovaná za zřizovatele, e-mail: jana.solomonova@praha8.cz 
Ing. Eva Otavová, zvolená za zákonné zástupce nezletilých žáků, e-mail: eva.otavova@zshovorcovicka.cz
PaedDr. Jana Houdová, zvolená za pedagogické pracovníky, e-mail: jana.houdova@zshovorcovicka.cz