Úvodní strana » Žák » Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

Přijímání žádostí o zařazení dítěte do přípravné třídy se uskuteční v době od: 10. 5. do 23. 5. 2021.
 
Počet otevíraných přípravných tříd: ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat jednu přípravnou třídu - maximálně budeme přijímat 15 dětí a minimálně 10.
 
Podání žádosti bude probíhat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole způsobem umožňující dálkový přístup:
 • emailem s elektronickým podpisem s předmětem emailu "Zápis do přípravné třídy" na email: sarka.jesinova@zshovorcovicka.cz
 • doporučeně poštou s nadepsanou obálkou "Zápis do přípravné třídy"
 • datovou schránkou s předmětem zprávy "Zápis do přípravné třídy"
 • prostým vložením označené obálky "Zápis do přípravné třídy" do schránky školy
 • předáním na podatelnu školy paní hospodářce v označené obálce "Zápis do přípravné třídy"
Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy naleznete níže, prosím vytiskněte, vyplňte a doložte ji:
 • rodným listem dítěte (sken nebo prostá kopie)
 • cizinci dále doloží doklad o trvalém pobytu
 • žádostí o udělení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022
 • doporučením školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a zároveň doporučením odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa
nebo
 • rodným listem dítěte (sken nebo prostá kopie)
 • cizinci dále doloží doklad o trvalém pobytu
 • rozhodnutím o povolení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 vystavené ředitelem jiné školy
Následně ji doručte výše uvedeným způsobem.
 
Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do přípravné třídy informováni způsobem umožňující vzdálený přístup:
 • o tom, jak mohou do doby zahájení docházky do přípravné třídy pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,
 • o povinnosti zákonného zástupce oznámit řediteli spádové mateřské školy skutečnost o případném přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě základní školy
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,
v případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami:
 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.
Upozornění:
Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží reg. číslo emailem po zaslání výše uvedených dokumentů) bude zveřejněn  do 10. června 2021 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
 
Informace o třídní učitelce: 
Jmenuji se Daniela Švancarová, vystudovala jsem PedF UK v Praze, obor Pedagogika předškolního věku se specializací na Speciální pedagogiku. Přípravě dětí na úspěšný vstup do ZŠ se věnuji více než dvacet let. Práce s dětmi mne velmi baví a naplňuje. Se svou rodinou ráda podnikám zajímavé výlety. K mým zálibám patří společenský tanec a jízda na kole.
 
Zveřejněno na úřední desce 12. 3. 2021.
 
Soubory ke stažení: