Úvodní strana » Žák » Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 

Přijímání žádostí o zařazení dítěte do přípravné třídy se uskuteční v době 11. – 28. 5. 2020

Podání žádosti bude probíhat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole způsobem umožňující dálkový přístup:

 • emailem s elektronickým podpisem s předmětem emailu "Zápis do přípravné třídy" na email: sarka.jesinova@zshovorcovicka.cz
 • doporučeně poštou s nadepsanou obálkou "Zápis do přípravné třídy"
 • datovou schránkou s předmětem zprávy "Zápis do přípravné třídy"
 • prostým vložením označené obálky "Zápis do přípravné třídy" do schránky školy

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy naleznete níže, prosím vytiskněte, vyplňte a doložte ji

 • rodným listem dítěte (sken nebo prostá kopie)
 • cizinci dále doloží doklad o trvalém pobytu
 • žádostí o udělení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021
 • doporučením školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a zároveň doporučením odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa

nebo

 • rodným listem dítěte (sken nebo prostá kopie)
 • cizinci dále doloží doklad o trvalém pobytu
 • rozhodnutím o povolení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 vystavené ředitelem jiné školy

Následně ji doručte výše uvedeným způsobem.

Dotazy ve věci žádostí směřujte zástupkyním ředitele školy. Z důvodu hodného zřetele je možné v součinnosti se zástupkyněmi domluvit osobní schůzku k podání žádosti.

Počet otevíraných přípravných tříd:
Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat jednu přípravnou třídu - maximálně budeme přijímat 15 dětí.

Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do přípravné třídy informováni způsobem umožňující vzdálený přístup:

 • tom, jak mohou do doby zahájení docházky do přípravné třídy pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,
 • o povinnosti zákonného zástupce oznámit řediteli spádové mateřské školy skutečnost o případném přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě základní školy
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,

v případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami:

 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

Upozornění:

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží reg. číslo emailem po zaslání výše uvedených dokumentů) bude zveřejněn dne 10. června 2020 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Zveřejněno na úřední desce 2. 12. 2019, aktualizováno dne 20. 3. 2020

Soubory ke stažení:

Demonstrační obrázek - školní pomůcky