Úvodní strana » Žák » Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis se uskuteční v termínu od 14. – 31. května 2024.
 
Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat jednu přípravnou třídu – maximálně budeme přijímat 19 dětí.
Zápis se uskuteční způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zákonní zástupci doručí vyplněnou žádost o zařazení do přípravné třídy z webových stránek školy a spolu s přílohami ji doručí do školy v termínu od 14. do 31. 5. 2024 níže uvedeným způsobem:
 • e-mailem s elektronickým podpisem s předmětem „Žádost o zařazení do přípravné třídy"
  na e-mail: 
  reditel@zshovorcovicka.cz,
 • doporučeně poštou s nadepsanou obálkou „Žádost o zařazení do přípravné třídy",
 • datovou schránkou s předmětem zprávy „Žádost o zařazení do přípravné třídy",
 • prostým vložením označené obálky „Žádost o zařazení do přípravné třídy" do schránky školy.
Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy naleznete níže, vytiskněte ji a vyplňte, dále ji doložte:
 • rodným listem dítěte (sken nebo prostá kopie), cizinci doloží úředně ověřený překlad,
 • cizinci dále doloží doklad o trvalém pobytu,
 • žádostí o udělení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025, ke které musíte doložit doporučující stanovisko: školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa,
 • doporučením školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) pro zařazení dítěte do přípravné třídy,
nebo
 • rodným listem dítěte (sken nebo prostá kopie), cizinci doloží úředně ověřený překlad,
 • cizinci dále doloží doklad o trvalém pobytu,
 • rozhodnutím o povolení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025 vystavené ředitelem jiné školy,
 • doporučením školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) pro zařazení dítěte do přípravné třídy,
Následně žádost doručte výše uvedeným způsobem.
 
Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do přípravné třídy informováni způsobem umožňující vzdálený přístup:
 • o tom, jak mohou do doby zahájení docházky do přípravné třídy pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji,
 • o povinnosti zákonného zástupce oznámit řediteli spádové mateřské školy skutečnost o případném přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě základní školy,
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí a u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
V případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami:
 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.
Upozornění:
Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží reg. číslo e-mailem po zaslání výše uvedených dokumentů) bude zveřejněn do 14. června 2024 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
 
V Praze dne 19. února 2024
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy
 
Soubory ke stažení: