Úvodní strana » Žák » Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Termín zápisu do přípravné třídy: 25. 5. 2022 od 14 - 18 h.

Místo konání: budova ZŠ v přízemí ve velké sborovně.

Zápis se uskuteční prezenční formou. Zápis se skládá z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti.

Další informace k přípravné třídě.

Doklady potřebné k zápisu:

 • rodný list zapisovaného dítěte
 • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz matky nebo otce)
 • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartička zdravotní pojišťovny dítěte

Zákonní zástupci dítěte dále doloží:

 • vyplněnou Žádost o zařazení do přípravné třídy („nultého ročníku“) pro školní rok 2022/2023 včetně doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
 • vyplněnou Žádost o udělení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 včetně doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a zároveň doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa

nebo

 • Rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 vystavené ředitelem jiné školy

Počet otevíraných přípravných tříd:

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat jednu přípravnou třídu - maximálně budeme přijímat 15 dětí.

Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do přípravné třídy informováni o:

 • o povinnosti zákonného zástupce oznámit řediteli spádové mateřské školy skutečnost o případném přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě základní školy
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí,            u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,

  v případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami:

 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému poskytování podpůrných opatření (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření,            s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

Upozornění:

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží ve škole v rámci zápisu) bude zveřejněn do  17. června 2022 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy
 
Soubory ke stažení: