Úvodní strana » Žák » Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021

 • pro děti ze spádové i nespádové oblasti školy se koná zápis dne:
  12. 5. 2020 v době od 15:00 do 18:00 hod.

V případě, že se zákonný zástupce zapisovaného dítěte z důvodu hodného zřetele nemůže zúčastnit zápisu v řádném termínu, pak si domluví náhradní termín se zástupkyní ředitele školy Mgr. Šárkou Ješinovou.

Doklady potřebné k zápisu:

 • rodný list zapisovaného dítěte
 • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz matky nebo otce)
 • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartička zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte

Zákonní zástupci dítěte dále přinesou:

 • vyplněnou Žádost o zařazení do přípravné třídy („nultého ročníku“) pro školní rok 2020/2021, případně ji vyplní na místě (ve škole v rámci zápisu) včetně doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

a zároveň 

 • vyplněnou Žádost o udělení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021, případně ji vyplní na místě (ve škole v rámci zápisu), včetně doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a zároveň doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa

nebo

 • Rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 vystavené ředitelem jiné školy

Počet otevíraných přípravných tříd:
Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat jednu přípravnou třídu - maximálně budeme přijímat 15 dětí.

Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do přípravné třídy informováni o:

 • tom, jak mohou do doby zahájení docházky do přípravné třídy pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,
 • o povinnosti zákonného zástupce oznámit řediteli spádové mateřské školy skutečnost o případném přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě základní školy
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,

v případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami:

 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

Upozornění:Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží ve škole v rámci zápisu) bude zveřejněn dne 10. června 2020 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Zveřejněno na úřední desce 2. 12. 2019

Soubory ke stažení

Demonstrační obrázek - školní pomůcky