Úvodní strana » Žák » Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis se uskuteční v termínu od 17. – 31. května 2023

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat jednu přípravnou třídu - maximálně budeme přijímat 15 dětí.

Zápis se uskuteční způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zákonní zástupci doručí vyplněnou žádost o zařazení do přípravné třídy z webových stránek školy a spolu s povinnými přílohami ji doručí do školy do 31. 5. 2023 níže uvedeným způsobem:

 • emailem s elektronickým podpisem s předmětem emailu „Žádost o zařazení do přípravné třídy" na email: sarka.jesinova@zshovorcovicka.cz
 • doporučeně poštou s nadepsanou obálkou „ Žádost o zařazení do přípravné třídy"
 • datovou schránkou s předmětem zprávy " Žádost o zařazení do přípravné třídy"
 • prostým vložením označené obálky " Žádost o zařazení do přípravné třídy" do schránky školy

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy naleznete níže, prosím vytiskněte, vyplňte a doložte ji:

 • rodným listem dítěte (sken nebo prostá kopie)
 • cizinci dále doloží doklad o pobytu
 • rozhodnutím o povolení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 (netýká se dětí, kterým bude nebo byl udělen odklad na naší škole)
 • doporučením školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

Následně žádost doručte výše uvedeným způsobem.

Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do přípravné třídy informováni způsobem umožňující vzdálený přístup:

 • o tom, jak mohou do doby zahájení docházky do přípravné třídy pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,
 • o povinnosti zákonného zástupce oznámit řediteli spádové mateřské školy skutečnost o případném přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě základní školy
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,

v případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami:

 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

Upozornění:

Seznam přijatých dětí  pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží reg. číslo emailem po zaslání výše uvedených dokumentů) bude zveřejněn  do 23. června 2023 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

 
V Praze dne 2. března 2023
 
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy
 
Soubory ke stažení: