Úvodní strana » Služby » Školní jídelna

Školní jídelna

Pravidla pro výdej obědů žákům školy

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, má žák nárok na stravu v době jeho přítomnosti ve škole ve výši úplaty za stravování stanovené finančním normativem. Ve dnech ředitelského volna a prázdnin lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně režijních nákladů). Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na období školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Dále je třeba zdůraznit, že školním rokem se rozumí období od 1. září až do 31. srpna. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení. Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.
První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy, případně musí doplatit režijní náklady ve výši 44,82 Kč za odebraný oběd plus DPH z celé ceny oběda.
 
Pravidla pro výdej do jídlonosičů
 • do skleněných nebo znečistěných nádob stravu nepodáváme, nedoporučujeme také používat hliníkové jídlonosiče
 • podmínky uvádění pokrmů do oběhu se řídí ust. § 25 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
Pokud strávník z důvodu prvního dne nemoci nestihne odhlásit stravu, má možnost si zákonný zástupce žáka vyzvednou oběd s čipem do vlastních jídlonosičů. Pokud bude chtít odebírat obědy i v době nemoci, musí uhradit v kanceláři vedoucí školní jídelny režijní náklady ve výši 44,82 Kč za oběd plus DPH z celé ceny oběda.
Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášení.
 
Provoz a vnitřní režim školní jídelny
 • výdej obědů ZŠ: 12:00 - 14:00 hod
 • výdej obědů TRIVIS: 11:30 – 12:00 hod
 • všichni strávníci dodržují danou dobu výdeje, případnou výjimku si domluví s vedoucí ŠJ
Platba stravného 
 • platba probíhá na účet č. 2663828/0300 vždy k 25. dni předchozího měsíce účet je veden u banky ČSOB
 • 1. kat. 32 Kč za oběd, záloha na měsíc 672 Kč
 • 2. kat. 34 Kč za oběd, záloha na měsíc 714 Kč
 • 3. kat. 37 Kč za oběd, záloha za měsíc 777 Kč 
 • cizí strávníci 95 Kč za oběd včetně režijních nákladů a DPH 
 • při platbě nutno zadat vždy přidělený variabilní symbol 
Dokumenty: