Úvodní strana » O škole » Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence:
Mgr. Lucie North

Konzultační hodiny:

Oblast primární prevence je nezbytnou součástí školního poradenského pracoviště v návaznosti na záměr školské politiky napomoci předcházení osobnostně a sociálně nežádoucích jevů.
Je souborem opatření a intervencí směřujících k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících jeho dalšímu růstu, zmírňujících již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky.
Základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a podpora rozvoje integrované osobnosti.

Dlouhodobé preventivní cíle naší školy

 • pozitivní sociální klima ve škole
 • zlepšování sociálních dovedností žáků i učitelů (řešení konfliktů, rozhodování, odpovědnost ap.)
 • osobní rozvoj žáků i učitelů
 • omezení rizikového chování žáků
 • extremismus
 • prevence návykového a závislostního chování
 • bezpečné chování v kyberprostoru
Naše škola se snaží v rámci svého působení předcházet rizikovému chování žáků. Spadá sem například šikana, záškoláctví, užívání návykových látek, kriminální jednání, sexuálně-rizikové chování, vandalismus, xenofobie, rasismus ap.

Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 
 4. Individuální a skupinová práce se žáky s rizikovým chováním.
 5. Koordinace spolupráce školy se všemi orgány, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 6. Spolupráce s odbornými pracovišti, participace na intervenci a následné péči.
 7. Vedení písemných záznamů agendy metodika prevence.

Informační činnost

 1. Zajišťování odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy.
 3. Vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.
 4. Předání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech pedagogickým pracovníkům školy.
 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi metodika prevence.

Poradenské činnosti:

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností výskytu rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.