Úvodní strana » Dokumenty » Výroční zprávy

Výroční zprávy

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Výroční zpráva o činnosti školy:

 • základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě;
 • přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku;
 • rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy;
 • údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce;
 • údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání;
 • údaje o prevenci sociálně patologických jevů;
 • údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků;
 • údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti;
 • údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí;
 • základní údaje o hospodaření školy;
 • údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů;
 • údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení;
 • údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů;
 • údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Dle § 7 odst. 2 této vyhlášky se výroční zpráva o činnosti školy zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.
Podle §10 odst. 3 školského zákona může do výroční zprávy každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Výroční zpráva o poskytování informací: 

 • dle ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů