Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Preventivní programy

Preventivní programy

Ve společnosti, která se neustále vyvíjí, je prevence nemocí a podpora fyzického a duševního zdraví stále důležitější. Školní prostředí hraje klíčovou roli v tom, jak formujeme zdravotní návyky a postavení vůči prevenci u budoucích generací. Preventivní programy ve školách mají mimořádný význam, neboť nejenže vytvářejí informované a zdravější jedince, ale také přispívají k vytváření zdravější společnosti jako celku. Zahrnují celou řadu programů a aktivit, které mají za cíl zlepšit zdravotní stav a pohodu žáků. Tyto programy obvykle zahrnují výživu, tělesnou aktivitu, prevenci obezity, duševní zdraví, prevenci užívání drog a alkoholu a sexuální výchovu.
Stejně jako v minulých letech, tak i letos se na naší škole několik z nich pořádá. Lektoři mluví s žáky ve škole o různých životních otázkách. Na prvním i druhém stupni se uskutečnilo hned několik preventivních programů napříč všemi ročníky. Na druhém stupni se jednalo především o následující programy.
Šesté ročníky se zúčastnily preventivního programu na téma: Malý kriminalista. Tento program vznikl s cílem vybavit žáky základních škol znalostmi a dovednostmi potřebnými k odolání tlakům, které mohou vést ke kriminálním činům. Prevence kriminality mezi žáky je klíčová pro budoucnost naší společnosti. Důraz byl zaměřen především na vzdělávání o právu, rozvoj emocionální inteligence, povědomí o rizicích, podporu týmové práce, rozvoj dovedností řešení problémů a spolupráci mezi školou a rodinou jako klíčové složky tohoto programu. Žáci se učili, jakým způsobem budovat bezpečné a zdravé prostředí ve škole.
Dalším tématem, kterého se zúčastnili žáci sedmých ročníků, nesl název: Jak si nenechat ublížit. Šikana a násilí ve školách jsou závažné problémy, které mohou mít dlouhodobé důsledky na duševní a fyzické zdraví žáků. Prevence je klíčová pro vytvoření bezpečného a podpůrného školního prostředí. Tento program byl vyvinut s cílem vybavit žáky základních škol dovednostmi a znalostmi potřebnými k odolání šikaně a násilí. Program posiluje sebevědomí, empatii, komunikační schopnosti a solidaritu žáků, čímž vytváří odolnější komunitu, která odmítá šikanu a násilí. Společné úsilí žáků, rodičů, učitelů a školního personálu může vytvořit školu, kde se žáci cítí bezpečně a respektovaní a kde mají možnost plně rozvinout svůj potenciál bez obav z ublížení. Žáci se učili, jakým způsobem mohou chránit sebe sama a své spolužáky před ublížením.
Prevence ve školách má však dalekosáhlý dopad na společnost. Vzdělávací instituce mají jedinečnou příležitost nejen předávat znalosti, ale také formovat zdravotní návyky a postoje žáků. Investice do prevence nemocí ve školách se tak nejen vyplácí individuálně, ale přispívá i k celkovému zdraví společnosti, snižuje zdravotní náklady a zvyšuje kvalitu života obyvatelstva. Ochrana našich dětí je odpovědností nás všech, a právě takové programy nám umožňují tuto odpovědnost plnit s láskou, porozuměním a pevným závazkem k budoucnosti našich mladých generací. Pouze pokud budeme aktivně podporovat prevenci ve školách, můžeme dosáhnout zdravější a šťastnější společnosti pro budoucí generace.
Bc. Veronika Antončíková