Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům ke zmírnění dopadů inflace

Informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům ke zmírnění dopadů inflace

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. V této souvislosti je možné čerpat příspěvek zřizovatele na realizaci pěti opatření, které je možné realizovat přímo příspěvkovou organizací.
 
Žákům ZŠ Hovorčovické (s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy) na základě písemné žádosti zákonného zástupce je možné zcela odpustit úhradu stravného či úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině, dále je možné přispět na částečnou úhradu akcí školy: lyžařský kurz, škola v přírodě, výlety a zahraniční zájezdy.

Minimální požadavky pro Žadatele jsou následující:

a) Žadatel má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy;
b) Žadatel pobírá některou z níže uvedených dávek či se ocitl v životní situaci definované níže:
  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitá dávka v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osoba/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do těchto nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.
Prominout úplatu nelze zpětně. Odpuštění úplaty bude přiznáváno vždy od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po podání Žádosti.
 
Žádosti budou přijímány jen v písemné podobě na předepsaných formulářích, které splňují všechny náležitosti a které budou včas doručené škole (poštou či do schránky u vchodu školy). 
 
Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí Žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.
 
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy