Prevence rizikového chování

Metodik prevence přispívá k rozvoji zdravých vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu i v rámci celé školy, napomáhá dobrým vztahům mezi žáky a učitely. Jeho pomoci mohou vyuřít rodiče, děti i pedagogičtí pracovníci.

Školní metodik prevence:
Mgr. Lucie North

Konzultační hodiny:

Pro žáky šestých ročníků jsou připraveny ve spolupráci školního psychologa, školního metodika prevence a třídních učitelek adaptační dny:

  • 6. B - v pátek 7. září 2018
  • 6. A - ve středu 12. září 2018
  • Pozitivní sociální klima ve škole
  • Zlepšování sociálních dovedností žáků i učitelů (řešení konfliktů, rozhodování, odpovědnost ap.)
  • Osobní rozvoj žáků i učitelů
  • Omezení rizikového chování žáků

Naše škola se snaží v rámci svého působení předcházet rizikovému chování žáků. Spadá sem například šikana, záškoláctví, užívání návykových látek, kriminální jednání, sexuálně-rizikové chování, vandalismus, xenofobie, rasismus ap.