Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Vzdělávání žáků v době mimořádného opatření

Vzdělávání žáků v době mimořádného opatření

Vážení rodiče,
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví  č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020 je rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a takové rozhodnutí je závazné pro subjekty, kterým je určené.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví specifický postup v takové situaci. Je nepochybné, že zájem na ochraně zdraví a ochraně před šířením nemocí je nadřazený nad právem na vzdělávání. Dle rozhodnutí ředitele školy a dle možností školy lze využít distanční způsob výuky či zadávání úkolů po dobu trvání mimořádného opatření
Takový postup doporučilo i MŠMT ČR na svých webových stránkách: http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi
Z tohoto důvodu nařídil ředitel školy všem pedagogům, aby průběžně zadávali žákům samostatnou práci zaměřenou na procvičování probraného učiva, ale i nové učivo, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup (email, Bakaláři/Komens).
Po skončení platnosti mimořádného opatření musí zajistit pedagogové pečlivé zopakování takto zadaného učiva a jeho dostatečného procvičení, než dojde k prověření znalostí žáků a ke klasifikaci. Informace pro strávníky: po dobu trvání mimořádného opatření mají všichni žáci automaticky odhlášené obědy. Po obnovení běžného režimu školy budou mít žáci obědy automaticky opět přihlášeny.
 
V Praze dne 12. 3. 2020
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy