Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Přijímací zkoušky na střední školy

Přijímací zkoušky na střední školy

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020 na školní rok 2020/2021

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů. K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) vydalo prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek.
 
Aktuální informace k přijímacím zkouškám na střední školy
 
Termíny přijímací zkoušky
termín konání přijímací zkoušky:pro čtyřleté obory, tedy pro žáky 9. ročníků – pondělí 8. 6. 2020
pro víceletá gymnázia, tedy pro žáky 5. a 7. ročníků  -  úterý 9. 6. 2020
 
Místo konání zkoušky
Uchazeči konají zkoušku na škole, kterou uvedli na přihláškách jako první.Ředitel této školy by měl 5 pracovních dní před přijímací zkouškou poslat (písemně i elektronicky na emailovou adresu) pozvánku na přijímací zkoušku, kde budou přesné instrukce, včetně opatření souvisejících s ochranou zdraví.
 
Výsledky zkoušky: budou poskytnuty oběma školám uvedeným na přihlášce.
 
Úprava času pro zkoušky:
Ministerstvo upravilo časy pro všechny uchazeče, a to následujícím způsobem:
Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut.(standardně 60 minut, navýšeno o 10 minut)
Test z matematiky trvá 85 minut.(standardně 70 minut, navýšení o 15 minut)
 
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Doporučuji sledovat webové stránky dané školy. Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole - a způsobem umožňujícím dálkový přístup - tedy na webových stránkách školy:a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení- pod školou uchazeči přiděleným registračním číslem b) kritéria přijímacího řízení.Oznámení rozhodnutí o přijetí /nepřijetí Vám bude též doručeno.V případě nepřijetí bude v oznámení rozhodnutí uvedeno, jak máte postupovat.
 
Odvolání – žádost o vydání nového rozhodnutí
Místo běžného odvolání lze podat tzv. žádost o vydání nového rozhodnutí. Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení (zkoušky udělal), a který nebyl přijat ke vzdělávání z důvodu počtu přijímaných uchazečů, může ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. Na základě této žádosti bude uchazeč přijat, když jiný přijatý uchazeč neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět (uvolní se místo). Pokud nebude předpokládaný počet přijímaných uchazečů naplněn,může ředitel školy oslovit dalšího uchazeče, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů, a to podle pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.
 
Zápisový lístek
V případě přijetí na SŠ potvrzujete zájem stát se studentem na dané škole odevzdáním zápisového lístku,a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. (Neodevzdá-li zákonný zástupce uchazeče zápisový lístek na střední škole, zaniká rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče a na jeho místo lze přijmout uchazeče jiného). Doporučujeme proto zápisový lístek vyzvednout a odevzdat na SŠ bezprostředně, druhý den po oznámení výsledků. Zápisové lístky pro uchazeče z 5. a 7. ročníků jsou připraveny k vyzvednutí u zástupkyň ředitele.Zápisový lístek vyzvedává osobně zákonný zástupce žáka proti podpisu.Pro domluvení času předání zápisového lístku kontaktujte Mgr. Šárku Ješinovou na emailové adrese:sarka.jesinova@zshovorcovicka.cz
 
Cermat - podpora studentů Cermat na podporu studentů zveřejnil Přijímačky bez obav:  https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prijimacky-bez-obav