Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Preventivní program městské policie

Preventivní program městské policie

V průběhu měsíce března proběhly napříč všemi ročníky naší školy přednášky Městské policie Praha. Cílem těchto setkání byla nejen prevence sociálně patologických jevů, ale také zvýšení odolnosti žáků vůči rizikovému chování. Městští policisté z oddělení prevence měli připravený program pro žáky jednotlivých ročníků tak, aby byl srozumitelný jejich věku, ale současně pokrýval aktuální problémy, se kterými se žáci mohou setkat.
Pro žáky 1. – 3. ročníků bylo připraveno téma osobní bezpečnost a kriminalita. Policisté formou prezentací a následných diskusí žáky seznámili se zásadami bezpečného chování například při cestě do a ze školy. Probrána byla nejen problematika přecházení po přechodu, význam dopravních značek a semaforů, ale žáci byli také varováni před kontaktem s cizími osobami, který může skončit únosem dětí.
Ve 4. ročnících se obsah rozšířil i o bezpečnost na sítích a v 5. ročnících o problematiku pedofilů. Smyslem programu bylo, aby se žáci pomocí modelových příkladů naučili v krizových situacích správně zachovat, zejména při kontaktu s cizími lidmi. 
S problematikou bezpečnosti na sociálních sítích byli seznámeni také žáci 6. a 7. ročníků. Hlavním tématem totiž byla jednak šikana jako taková (vysvětlení pojmu, druhy šikany, následky šikany a jak se jí bránit), jednak její propojení s on-line světem. Žáci byli seznámeni se zásadami bezpečné sebeprezentace na sociálních sítích a varováni před praktikami internetových predátorů.
V 8. a 9. ročnících byla probrána trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých. Žáci byli poučeni o své trestní odpovědnosti a nasměrováni k tomu, aby byli schopni sami rozeznat, jaké chování je v mezích zákona a které je naopak za jeho hranicemi. Otevřena byla také problematika autorských práv a domácího násilí.