Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Pokyny k osobní přítomnosti žáků ve školním roce 2020/2021

Pokyny k osobní přítomnosti žáků ve školním roce 2020/2021

V souladu s platnými právními předpisy, Mimořádným opatřením MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN, dokumentem MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ ze dne 17. 8. 2020 vedení školy stanovuje následující podmínky provozu školy a závazná pravidla ochrany zdraví:
 
1) Veškeré právní předpisy, nařízení a mimořádná opatření vlády ČR a dílčích ministerstev jsou pro všechny zúčastněné závazná. Zákonní zástupci jsou povinni sledovat aktuální situaci a případná zavedená nová opatření respektovat a jednat v jejich souladu.
 
2) Pro vstup do školy žádná opatření organizačního charakteru (skupiny, harmonogram příchodů) zavedena nejsou.
 
3) Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respirační infekce či jakéhokoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), zůstane doma. V případě, že při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky onemocnění, nebude do školy vpuštěn, pokud bude přítomen i zákonný zástupce. Pokud bude žák v průběhu jeho přítomnosti ve škole vykazovat některý z příznaků respiračního onemocnění, bude mu vydána rouška a bude odveden do určené izolační místnosti. Následně je o zdravotním stavu informován zákonný zástupce, který je povinen si žáka ve škole neprodleně vyzvednout. Při vyzvednutí žáka je zákonný zástupce upozorněn na nutnost kontaktování dětského praktického lékaře a dále postupovat dle jeho instrukcí.
 
4) Stravování ve školní jídelně:
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická opatření a dbát pokynů ped. pracovníků a pracovníků školní jídelny.
 
 
Upozorňuji, že v průběhu školního roku budou organizační opatření stanovována s ohledem na epidemiologickou situaci v souladu s ministerskými a vládními opatřeními.
 
V Praze dne 31. 8. 2020
 
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy