Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Organizace nástupu žáků 2. stupně

Organizace nástupu žáků 2. stupně

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat s organizací nástupu žáků 2. stupně od 8. 6. 2020. 
Třídní učitelé Vás v následujícím dni seznámí zejména s:
 • rozdělením žáků do skupin (týká se 7. B a 8. A)
 • časy příchodů a odchodů
 • rozvrhem hodin
 • organizačními pokyny
Základní informace:
 • V rozvrzích hodin je mj. stanoven příchod žáků ke škole, prosíme, aby byl všemi žáky dodržován s ohledem na náročnou organizaci. Žáci dané skupiny budou v tento čas vyzvednuti před školou pověřeným pedagogem a odvedeni přes šatnu do třídy.
 • Žáci při nástupu do školy odevzdají pedagogickému pracovníkovi čestné prohlášení s datem podpisu ke dni nástupu do školy a originál závazné přihlášky. Bez čestného prohlášení nelze žáka pustit do školy.
 • Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu.
 • Vyučovat se budou zejména hlavní předměty, tělesná výchova je zakázána.
 • Stravování ve školní jídelně bude zajištěno, žáci se budou stravovat ve skupinách tak, aby byla dodržena hygienická opatření.
 • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách školy budou roušky povinné.
 • Upozorňujeme, že stanovené časy příchodů a odchodů jsou závazné po celou dobu docházky do školní skupiny.
 • Systém internetového objednávání obědů je dočasně zrušen. Strávníci ke stravování jsou přihlášeni dle závazných přihlášek. Odhlášky a přihlášky lze provést do 7 h ráno na daný den a to pouze SMS na tel. č. 732 719 543 nebo emailem na jidelna@zshovorcovicka.cz.
 
Děkujeme Vám za pochopení a za spolupráci.
 
V Praze dne 2. 6. 2020
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy