Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Obecné informace k vzdělávání žáků od 3. 5. 2021

Obecné informace k vzdělávání žáků od 3. 5. 2021

Informace k organizaci výuky od 3. 5. 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:  Novelizovaného mimořádného opatření MZ k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2.  stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (tzv. rotační výuka).
 
Ostatní podmínky provozu škol a školských zařízení:
 ve Středočeském, Pardubickém, Libereckém kraji a v Praze jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech):
• to se týká pouze těch žáků a studentů, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání
• na organizování sportovní činnosti ve školách uplatní obecně platná mimořádná opatření
• v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku)
•  i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd
• jinak není organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášť upraveno, sportovní činnost ve školách a školských zařízeních se neřídí pravidly pro amatérské sportování organizované sportovními svazy uvedené v mimořádném opatření upravující maloobchod a služby,
Novely mimořádného opatření MZ k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021:
 
Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:
 • preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu
 • pro žáky 2. stupně základní školy (tedy žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.
Dětem, žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi distanční způsob vzdělávání, žáci obdrží práci od daných vyučujících prostřednictvím e-mailu či systému Komens.
 
Dítě, žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost prezenčního vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 
V případě pozitivního výsledku testu škola bude kontaktovat ZZ a žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahuje se izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některém z předchozích 2 dnů.
Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření MZ vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy v tomto případě souhlas nezajišťují.
I nadále jsou povinni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci respirátor dle příslušných norem a žáci (včetně přípravné třídy) alespoň chirurgickou roušku. Respirátor však doporučujeme i žákům.
 
ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY NA 1. STUPNI
Ředitel školy rozdělil žáky školy podle tříd do dvou skupin:
Sudé týdny (od 3. – 7. května):
 • prezenční výuka pro třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B
 • distanční výuka pro třídy 0. A, 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A (on-line výuka)
Liché týdny (od 10. – 14. května):
 • prezenční výuka pro třídy 0. A, 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A
 • distanční výuka pro třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B (on-line výuka)
 
ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY NA 2. STUPNI
Ředitel školy rozdělil žáky školy podle tříd do dvou skupin:
Sudé týdny (od 3. – 7. května):
 • prezenční výuka pro třídy 6. A, 6. B, 8. A, 8. B
 • distanční výuka pro třídy 7. A, 7. B, 9. A (on-line výuka)
Liché týdny (od 10. – 14. května):
 • prezenční výuka pro třídy 7. A, 7. B, 9. A
 • distanční výuka pro třídy 6. A, 6. B, 8. A, 8. B (on-line výuka)
 
PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Všichni žáci mají obědy odhlášené. Zákonní zástupci žákům, kteří budou mít o odběr obědů zájem, obědy přihlásí přes systém www.strava. cz nebo emailem: jidelna@zshovorcovicka.cz.
Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci mají možnost oběd odebrat v čase od 12,00 – 12,20 h a 13,00 – 13,20 h do přinesených nádob.
 
PŘÍCHOD ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD 3. 5. 2021
Pondělí (testování)
7, 30 h                  1. B, 2. B, 3. B   
7,40 h                   4. B, 5. B
7,50 h                   6. AB
8,00 h                   8. AB
 
Úterý, středa, pátek
7,30 – 7,45 h     1. stupeň
7,45 – 7,50 h     2. stupeň
 
Čtvrtek (testování pouze 2. stupeň)
7,50 h                   6. AB
8,00 h                   8. AB
 
 
PROVOZ ŠD PRO ŽÁKY 1. ST.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny dle stanovené organizace:
Ranní družina:
 • příchody dětí od 6, 30 h – 7, 15 h
Odpolední družina (provoz do 17 h)
Zákonný zástupce žáka je povinen v notýsku ŠD uvést pro jednotlivé pracovní dny časy odchodů svého dítěte ze ŠD. Možné časy odchodů jsou stanovené pro danou třídu v příloze. Z důvodu hodného zřetele je možné ve výjimečném případě po předchozí domluvě s příslušnou vychovatelkou žáka vyzvednout v jiný čas.
Časy odchodů ze školní družiny – viz příloha.
 
 
V Praze dne 30. 4. 2021
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy